Tjänster

TJÄNSTER

Acora erbjuder konsultstöd inom projektledning,

IT- & affärsutveckling.

Specialiserad på kundnära och affärskritiska system

AFFÄRSUTVECKLING & IMPLEMENTERING

 

Våra erfarenheter inom Acora är väldigt tydliga - en affärslogik och kundstrategi måste hela tiden utvecklas för bibehålla sin relevans.

 

Fokus & styrkan hos Acora är att se helhet och samband mellan nytänkande affärsutveckling och implementering av bakomliggande teknik. Vi har nödvändig erfarenhet att driva projekt på såväl strategisk som operationell nivå för att ta "idé till verklighet" inklusive realisering av effekthemtagning.

Acoras kompetenser förknippat med detta exemplifieras genom t.ex.

 

  • Definition av IT-strategi och digital målbild
  • Behovsutredning, kravfångst, konkretisering och kostnadsestimat
  • Styrning av interna och externa IT-leverantörer för framtagning av lösningsförslag och teknisk design
  • Program- och projektledning
  • Operationell styrning - inklusive personalansvar - av utveckling och IT-drift
  • Kravställning mot externa leverantörer i allt från enstaka inköp och samarbetsmodeller till outsourcing och sourcing

Affärs- & produktutveckling

Mångårig erfarenhet från hela livscykeln av produktframtaning och alla aspekter av produktleverans, samt kundmötet i stort inom sakförsäkringar.

 

 

 

 

Implementering

Otaliga konkreta exempel där projekt levererats i rätt tid till budgeterad kostnad och beställd kvalitet

 

För att säkra effekthemtagning ligger fokus inte bara på den tekniska implementeringen utan helheten med tillhörande förändringsledning och kommunikation.

CIO-ANSVAR & PROJEKTLEDNING

 

Med Acoras hjälp kan du hantera hela flödet, från projektidé och förberedelser till genomförande och implementation.

 

Projektledning i praktiken är så mycket mer än att använda modeller. Det är förmågan att realisera och konkretisera interna målsättningar i genomförbara projekt.

 

I våra ögon är de rena IT-projekten få. Vår erfarenhet är att kommunikation med företagsledning och att möjliggöra bred förankring & samarbete med affärsverksamhet ofta är nyckeln till att effektivt realisera projekt. Att utgå från konkret affärsnytta samt att hela tiden ifrågasätta prioriteringar utifrån ett Kundperspektiv är en naturlig del av vårt arbetssätt.

 

Det finns mångårig erfarenhet från operativt chefsansvar inom Acora, utöver traditionell projektledning. En rad olika definitioner av CIO-rollen existerar men gemensamt är förmågan att ansvara för, och förstå vad som krävs, för att en affär ska kunna levereras.

 

Vår ledarfilosofi och övertygelse är att det är de involverade människorna som gör skillnaden.

 

CIO-roll

Erfarenhet av driftansvar och best practise avseende möjligheterna sourcing och outsorucing erbjuder.

 

Personalansvar med fokus på individens värde och motivation.

Projektledning

Portföljansvar avseende utvecklingsprojekt i varierande storlek, allt från vecko-projekt till mångåriga flermiljon-uppdrag.

 

Direkt projektledningsansvar respektive programansvar med delprojektledare.

DIGITALISERING

 

Att förstå digitaliseringens effekter är idag ett måste för alla branscher. Att därefter ta nästa steg i att applicera digitaliseringens möjligheter internt såväl som i företagets externa kanaler är nyckeln till bibehållen konkurrenskraft och kostnadskontroll.

 

Digitalisering handlade tidigt om att omvandla till digitalt format, därefter om en ökad användning av datorer och internet. Det går omöjligt att stanna där. För tjänsteleverantörer handlar det om digitalisering av distribution och affärsprocesser inkl det direkta kundmötet.

 

Acora har nödvändiga erfarenheter av att utveckla och implementera digitalisering av affärsprocesser och kundkommunikation.

 

Digitalisering av processer

Fokusera inte på teknikförändringarna som sådana utan snarare vilka förändringar de ger upphov till; förändrade konsumtionsmönster, ökad medvetenhet hos kund, snabbare förändringstakt och en allt större datamängd

 

Vi får er att gå bortom tekniken och se på effekterna och hur det påverkar företagets processer.

 

 

Digitalisering av distribution

Strategi för hur produktutbud och kundkommunikation levereras och optimeras genom olika digitala kanaler.

 

Mänsklig inblanding fokuseras till där det är tydligt värdeskapande.

 

Utvecklig och nödvändig integrering med övrig systeminfrastruktur för att hantera 2-vägs kundkommunikation.

 

 

 

KONTAKTA OSS

Tel: +46 73 506 3646 (Emma)

Tel: +46 70 550 6667 (Christer)

DELA

PROFIL

Acora erbjuder konsultstöd inom projektledning, IT- & affärsutveckling. Specialiserad på kundnära och affärskritiska system.

© Copyright 2016